між Приватним акціонерним товариством «Експортно-кредитне агентство» та Асоціацією виробників світлодіодної техніки

 

 м. Київ  

 «25» червня 2020 року

Приватне акціонерне товариство «Експортно-кредитне агентство»  (далі – Агентство) в особі в.о. Голови правління Луковіни Лариси Анатоліївни, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Асоціацією виробників світлодіодної техніки (далі – Асоціація), в особі Президента-голови правління Асоціації Сорокіна Віктора Михайловича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони (надалі разом іменовані «Сторони» та кожна окремо – «Сторона»), усвідомлюючи, що впровадження заходів, спрямованих на створення умов для підвищення об’єму експорту товарів (робіт, послуг) українського походження на зовнішні ринки, відповідають інтересам обох Сторін та визнаючи важливість забезпечення захисту українських експортерів від ризиків неплатежів та фінансових втрат і підвищення конкурентоспроможності українських виробників на світових ринках, уклали цей Меморандум про співробітництво (далі – Меморандум) про таке:

Стаття 1. Мета і предмет

1.1. Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль Сторін, спрямованих на підвищення об’єму експорту товарів (робіт, послуг) Асоціації в тому числі шляхом використання послуг із страхування та гарантування комерційних і некомерційних ризиків при проведенні експортних операцій, що надаються Агентством.

1.2. Предметом цього Меморандуму є спільна діяльність Сторін задля досягнення мети Меморандуму, що здійснюється у форматі підготовки та реалізації спільних заходів спрямованих на вдосконалення механізмів захисту інтересів Асоціації під час здійснення експортних операцій.

1.3. Цей Меморандум слід розглядати як основу для розробки подальших заходів, спрямованих на розвиток   співробітництва  Сторін  у   межах  повноважень,  визначених  статутними   документами Сторін, чинним законодавством України та цим Меморандумом.

1.4. Сторони мають намір забезпечувати одна одній всебічну підтримку для розвитку співробітництва згідно з положеннями цього Меморандуму та інформувати одна одну про заходи, спрямовані на її розвиток.

1.5. Для досягнення мети, визначеної цим Меморандумом, Сторони можуть за взаємною згодою запрошувати до співробітництва в рамках узгоджених напрямів інші установи та організації незалежно від форм власності, фахівців , громадські організації.

 

Стаття 2. Напрями співпраці

2.1. Сторони домовилися взаємодіяти у таких напрямах співпраці:

2.1.1 взаємний обмін інформацією про клієнтів та контрагентів Асоціації, фінансові дані, відомості щодо активів, фінансово-економічний стан;

2.1.2. обмін відомостями технологічного характеру, результатами маркетингових досліджень, тощо, іншою інформацією що становить або може становити комерційну таємницю;

2.1.3 підготовка Агентством пропозицій з урахуванням кращого досвіду європейських держав щодо механізмів захисту Асоціації від ризиків неплатежів та фінансових втрат під час здійснення експортних операцій.

 

Стаття 3. Заходи співробітництва

3.1. Для практичної реалізації положень цього Меморандуму Сторони домовились:

3.1.1.  визначити контактних осіб для полегшення комунікації;

3.1.2. проводити регулярні комунікативні заходи (робочі зустрічі, відеоконференції в он-лайн режимі тощо) для обговорення питань, пов’язаних з реалізацією заходів у рамках співробітництва;

3.1.3. здійснювати будь-які інші форми співпраці, що попередньо узгоджені Сторонами.

 

Стаття 4. Дата набрання чинності та строк дії

4.1. Цей Меморандум набуває чинності з дня його підписання Сторонами.

4.2. Меморандум укладається терміном на один рік.

4.3. Будь-які зміни чи доповнення до положень цього Меморандуму узгоджуються Сторонами у письмовому вигляді та набирають чинності після підписання уповноваженими представниками сторін.

4.4. Сторони можуть відмовитися від виконання Меморандуму у будь-який час, письмово та в місячний строк повідомивши про це іншу Сторону.

4.5. У разі припинення дії цього Меморандуму заходи, які було розпочато на підставі Меморандуму і не завершено протягом строку його дії, продовжуються і завершуються згідно з умовами, які були раніше узгоджені Сторонами за винятком випадків, коли завершити ці заходи неможливо.

 

Стаття 5. Інші положення

5.1. Цей Меморандум укладено у двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному примірнику кожній зі Сторін, які мають однакову юридичну силу.

5.2. Усі додатки до цього Меморандуму становлять його невід’ємну частину.

5.3. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування цього Меморандуму вирішуються Сторонами шляхом консультацій та досягнення взаємної згоди.

5.4. Вся кореспонденція щодо виконання цього Меморандуму має надсилатись у електронному вигляді, за винятком випадків, коли інші вимоги можуть застосовуватись до інформації з обмеженим доступом чи до конфіденційної інформації, у такому випадку ця кореспонденція надсилається за поштовими адресами Сторін.

5.5. Цей Меморандум є лише заявою про наміри і не встановлює жодних юридичних або фінансових обов'язків або зобов'язань щодо ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» або Асоціації виробників світлодіодної техніки.